The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

About SASNET

Swedish South Asian Studies Network

SASNET is an organisation for cooperation between faculties, departments and individual researchers that are engaged in research on South Asia. The overarching purpose of the organisation is to promote research on South Asia.

Within this framework, SASNET is also to pursue information and development activities, support faculty and department-wide cooperation at Lund University and work to establish and maintain contact between Lund University and other stakeholders within and outside Sweden that are engaged in the field.

SASNET's mission is:

  • to serve as a facilitator for researchers, teaching staff and students at Lund University who are engaged in research and education related to South Asia
  • to promote department and faculty-wide cooperation and to support the furthering of knowledge regarding issues that pertain to South Asia within individual disciplines
  • to cooperate with and serve as a contact point for other higher education institutions, public authorities and organisations regarding research on and education about South Asia
  • to support applications for external funding to conduct research on South Asia
  • to help disseminate research on South Asia that is being produced at Lund University.

Föreskrifter för Swedish South Asian Studies Network (SASNET)

Förskrifterna är beslutade av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2023-09-21 och ersätter tidigare föreskrifter (dnr STYR 2022/1242, 2022-06-09) som upphör att gälla.

Organisatorisk placering

Swedish South Asian Studies Network tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten sedan 2018-01-01.

Syfte och uppdrag

SASNET är en enhet för samverkan mellan fakulteter, institutioner och enskilda forskare som är engagerade i forskning om Sydasien. Det övergripande syftet med verksamheten är att främja forskning om Sydasien. Inom ramen för detta syfte ska SASNET också bedriva informations- och utvecklingsinsatser, stödja fakultets- och institutionsövergripande samarbeten vid Lunds universitet samt verka för att kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med verksamhet inom området etableras och upprätthålls. SASNET:s uppdrag är:

  • att vara kontaktpunkt för forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet som är engagerade i forskning och utbildning om Sydasien,
  • att verka för institutions- och fakultetsövergripande samarbete och stödja enskilda discipliners kunskapsuppbyggnad inom forskning om Sydasien,
  • att samverka med och vara ett kontaktorgan gentemot andra lärosäten, myndigheter och organisationer med forskning och utbildning om Sydasien,
  • att verka för att externa medel tillförs forskning om Sydasien,
  • att bidra till att synliggöra forskning om Sydasien vid Lunds universitet.

Föreståndare och ledningsgrupp

Verksamheten leds av en föreståndare. Föreståndaren ska vara en vetenskapligt kompetent lärare inom området med anknytning till forskning om Sydasien och ha god administrativ förmåga. 

Föreståndaren ska vara tillsvidareanställd vid Lunds universitet och fullgöra föreståndarskapet som ett uppdrag inom befattningen. Föreståndaren utses av dekanen för Samhällsvetenskapliga fakulteten för en period av tre år. 

Det ska finnas en ledningsgrupp (en s.k. ”advisory board”) bestående av två vetenskapligt kompetenta lärare inom området samt dekan/vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med ansvar för frågor som rör forskning. Ledningsgruppen ger löpande stöd åt föreståndaren vad gäller såväl kortsiktig som långsiktig strategisk planering av verksamheten. Ledningsgruppen, vars medlemmar ska vara verksamma vid Lunds universitet, sammanträder minst två gånger per år. Ledningsgruppen utses av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan. 

Föreståndaren beslutar, efter samråd med ledningsgruppen, om utformning av utlysningar och tilldelning av medel, inom ramen för verksamhetens budget. I händelse av jäv fattas dessa beslut av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan.

Personal

Ingen personal förtecknas vid SASNET.

Verksamhetsplan, budget och utvärdering

Verksamhetsåret är kalenderår. 

Föreståndaren ska årligen i december månad lämna förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Budget och verksamhetsplan fastställs av dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Därtill ska föreståndaren vid årets slut lämna en verksamhetsberättelse som beskriver vad som har genomförts under året, inklusive en ekonomisk redovisning. 

Fakultetsledningen initierar en utvärdering av SASNET vart tredje år. Utvärderingen överlämnas till Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen.

Ändringar av föreskrifter

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Contact information

Hämtställe 35

Visiting address: Allhelgona kyrkogata 14 (Eden), Lund, room 325

Postal address: Department of Political Science, Box 52, 221 00 Lund


E-mail: sasnet [at] sasnet [dot] lu [dot] se